360º Overheid

Laatst gewijzigd door Afgeschermd op 27-01-2022 17:50:55


icon-samenhang.svg

Integraal en samenhangend

360º Overheid verbindt de elementaire bouwstenen die van belang zijn voor een samenhangende bedrijfsvoering van overheidsorganisaties: de wet- en regelgeving waaruit taken voor individuele overheidsorganisaties voortvloeien, de producten en diensten die uit hoofde van die taken worden geleverd, de zaaktypen (processen) waarmee die producten en diensten worden voortgebracht, de deskundigheid die daarvoor nodig is en eventuele overeenkomsten die met uitvoeringsorganisaties (publiek of privaat) zijn gesloten voor het produceren en / of leveren van die producten en diensten.


icon-samenwerken.svg

Samen werken? Of Samenwerken?

360º Overheid is ontwikkeld om het hoofd te bieden aan de problemen die efficiënt en effectief samenwerken - zowel binnen één organisatie, als tussen meerdere organisaties - in de weg staan. Verschillen in naamgeving (van producten, processen), tempi, procesknips, gegevens- en documentbeheer, dossiervorming en archivering en tal van andere aspecten worden in één omgeving voor alle betrokkenen zichtbaar gemaakt en kunnen eenvoudig worden geharmoniseerd.


icon-standaard.svg

Gestandaardiseerd

360º Overheid maakt toepassing van standaarden weer leuk en makkelijk. De initiatiefnemer van 360º Overheid was nauw betrokken bij de ontwikkeling van tal van overheidsstandaarden en referentiemodellen (o.a. NORA, GEMMA, RSGB, RGBZ, RIHa, imZTC, StUF, ZTC Haaglanden, ZTC VTH-West, gemeenschappelijke PDC Omgevingsdiensten Zuid-Holland, et cetera) en kent deze dus als zijn broekzak. Een belangrijk ontwerpuitgangspunt van 360º Overheid is deze standaarden en referentiemodellen laagdrempelig en in onderlinge samenhang toepasbaar te maken voor àlle overheidsorganisaties. 


icon-cocreatie.svg

Co-creatie en Governance 2.0

Zo, twee hippe termen voor de vindbaarheid van 360º Overheid in zoekmachines. Vanaf hier heet het gewoon gemeenschappelijke ontwikkeling en beheer. Minder hip, maar een veel duidelijker omschrijving van wat een 360º Overheid-omgeving biedt: een op een semantische wiki gebaseerd online-platform waarop proceseigenaren, klanten / opdrachtgevers en beheerders gezamenlijk vorm en inhoud geven aan de afspraken die ze met elkaar maken over de bouwstenen - producten, processen, et cetera - waarbij ze allemaal belang hebben. 


icon-herbruikbaar.svg

Vindbaar, openbaar en - dus - herbruikbaar

Overheidsorganisaties - het zijn er meer dan 1.600 - vinden het wiel nogal eens opnieuw uit. De voornaamste oorzaak daarvoor is het onzichtbaar blijven van de wielen die elders al zijn uitgevonden. Tal van beschrijvingen - van producten, processen, managementinformatie, KPI's, overeenkomsten, et cetera - liggen besloten in ontoegankelijke documenten (Word, PDF) waarvan status en actualiteit onduidelijk zijn of zijn vastgelegd in systemen die alleen door een selecte groep beheerders / gebruikers zijn te raadplegen. 360º Overheid-omgevingen zijn vrij benaderbaar via internet, waardoor àlle kennis die erin is opgeslagen herbruikbaar is voor iedereen. 


icon-360-omgevingen.svg

Ecosysteem met marktplaats

Natuurlijk is 360º Overheid het beste idee sinds gesneden brood: alleen al met het toepassen van standaarden en het hergebruiken van wielen die elders al zijn uitgevonden, kunnen miljoenen belastingeuro's worden bespaard. Ook zonder de Wet op het verplicht gebruik van 360º Overheid - die nog wel even op zich zal laten wachten :-) - mag worden verwacht dat vele tientallen, ja zelfs honderden, organisaties 360º Overheid zullen willen gebruiken voor het integrale beheer van hun bedrijfsvoering. Als dat allemaal in één 360º Overheid-omgeving wordt bijgehouden, zullen individuele overheidsorganisaties door de bomen het bos niet meer zien. Daarom is 360º Overheid ontworpen als een federatie van omgevingen; een ecosysteem van losstaande wiki's die worden gebruikt door één of enkele organisaties voor een gemeenschappelijk doel. Over al deze losse 360º Overheid-omgevingen heen ligt de 360º Overheid Marktplaats waarin de meta-informatie van alle individuele 360º Overheid-omgevingen is samengebracht. Uiteraard is ook deze marktplaats vrij toegankelijk. 360º Overheid-gebruikers kunnen via de marktplaats eenvoudig elementen - bijvoorbeeld een product- of dienstbeschrijving of een zaaktype - uit een andere 360º Overheid-omgeving kopiëren naar hun eigen omgeving. Op dit moment kan dit al voor zaaktypen, binnenkort zullen ook andere elementen 'kopieerbaar' worden.


icon-stamboom.svg

Zaaktypen met stamboom

Dat kopiëren en hergebruiken van 360º Overheid-elementen is een handige voorziening, waarmee organisaties tijd en geld kunnen besparen en bovendien meer gestandaardiseerd kunnen gaan werken. Toch kleeft aan het overnemen van allerlei elementen ook een potentieel nadeel. Zowel moeder (origineel) als kind (kopie) kunnen - en zullen - zich onafhankelijk van elkaar ontwikkelen. Maar wat nu als dat handige moederzaaktype - zoals een referentiezaaktype van KING, of een zaaktype uit de Zaaktypecatalogus van Omgevingsdienst Haaglanden, de moedercatalogus voor veel omgevingsdiensten - wijzigt, bijvoorbeeld omdat nieuwe wetgeving aanpassingen vraagt? Het is dan wel erg handig als de kinderen van dat moederzaaktype daar ook op kunnen worden aangepast. Maar wie zijn die kinderen? In 360º Overheid-omgevingen wordt bij elk zaaktype vastgelegd waarvan dat zaaktype een afstammeling is. Hiermee heeft elk zaaktype een stamboom die niet alleen terugleidt naar de moeder, maar ook naar de grootmoeder, overgrootmoeder, et cetera. Zodat wijzigingen binnen elke generatie op hun merites kunnen worden beoordeeld. Ook voor andere elementen van 360º Overheid-omgevingen wordt een dergelijke stamboom overwogen.


icon-notificatie.svg

Abonnementen en notificaties

Leuk, zo'n stamboom, maar er is natuurlijk niemand die dagelijks de volledige genealogie van zijn zaaktype - of ander 360º Overheid-element - gaat bestuderen om te zien of er ergens iets is gewijzigd. Gebruikers van 360º Overheid-omgevingen hoeven dat ook niet. Zij ontvangen automatisch notificaties van wijzigingen die hebben plaatsgevonden in de stamboom van hun zaaktype (en in de toekomst mogelijk ook andere 360º Overheid-elementen waarvan een stamboom wordt bijgehouden). Naast deze geautomatiseerde notificaties binnen de eigen stamboom, kunnen 360º Overheid-gebruikers zich abonneren op wijzigingen in alle 360º Overheid-elementen die via de 360º Overheid Marktplaats worden ontsloten, zoals een zaaktype dat nog in ontwikkeling is.


icon-versiebeheer.svg

Versie- en Wijzigingsbeheer

In 360º Overheid-omgevingen worden wijzigingen tot op het laagste detailniveau bijgehouden en ontsloten. Als in een zaaktype de toelichting van een status(type) wordt aangepast, wordt die wijziging vastgelegd. Als een variant van een product een ander kental krijgt, wordt dat geregistreerd. Elke wijziging van een veld in een 360º Overheid-element is onderdeel van dit versie- en wijzigingsbeheer en kan worden gereproduceerd. Om te voorkomen dat 360º Overheid-gebruikers worden belast met het spelen van 'zoek de verschillen', worden wijzigingen zoveel als mogelijk geautomatiseerd gedocumenteerd en geëscaleerd naar een voor de gebruiker logisch niveau, bijvoorbeeld dat van een Zaaktype. Door het raadplegen van de historiegegevens van dat zaaktype ziet de gebruiker de wijzigingen die op de onderliggende niveaus - in dit voorbeeld: het gewijzigde statustype - zijn doorgevoerd.


icon-export.svg

Export

360º Overheid beoogt dé omgeving te zijn waarin overheidsorganisaties hun volledige bedrijfsvoering (primair, secundair, tertiair) kunnen ontwikkelen en beheren. En hoewel veel van de afspraken die daarover in een 360º Overheid-omgeving worden vastgelegd niet direct betrekking hebben op ICT-systemen, maar zich veel meer richten op het eenduidig definiëren van taken, producten, diensten, processen en wat dies meer zij, biedt integratie van 360º Overheid-omgevingen met systemen van tal van leveranciers wél grote voordelen. Denk aan het kunnen exporteren van zaaktypen naar een Zaaksysteem of een vakapplicatie, het kunnen exporteren van de producten- en dienstencatalogus naar het tijdschrijfsysteem en de financiële administratie, et cetera. Dergelijke exportfuncties hebben grote toegevoegde waarde. Daarom zijn - in de pilotfase van 360º Overheid - gesprekken gevoerd met een klein aantal leveranciers (Centric, Roxit, Genetics en Decos) waarin de mogelijkheden voor export-import zijn verkend. Mede op basis van die gesprekken is een XML-exportfunctie voor zaaktypecatalogi en individuele zaaktypen gerealiseerd waarvan de specificaties - die aansluiten op StUF-ZTC - zijn gedocumenteerd in XML-schema's en een voorbeeld-export. Uiteraard gaan wij zeer graag ook met andere leveranciers in gesprek over de uitwisseling van de informatie die in 360º Overheid-omgevingen is vastgelegd en hun systemen.

Tags:
Gemaakt door Afgeschermd op 12-12-2015 13:29:25
Deze 360º Overheid-site is ontwikkeld door 360Q m.b.v. open-source-software XWiki 12.5.1